لیست قیمت انواع کولرهای گازی هومکس

مدلنام محصولکد محصولعملکردمشخصات فنیقیمت ( تومان)
هومکس سرد و گرمکولر گازی اسپلیت هومکس 9000H09-2500CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو- سرما/گرما - کمپرسور روتاری - گاز R410 - کلاس انرژی Aکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 12000H12-2500CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو- سرما/گرما - کمپرسور روتاری - گاز R410 - کلاس انرژی Aکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 18000H18-2500CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو- سرما/گرما - کمپرسور روتاری - گاز R410 - کلاس انرژی Aکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 24000H25-2500CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو- سرما/گرما - کمپرسور روتاری - گاز R410 - کلاس انرژی Aکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 30000H30-2500CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو- سرما/گرما - کمپرسور روتاری - گاز R410 - کلاس انرژی Aکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 32000H32-1500CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو- سرما/گرما - کمپرسور روتاری - گاز R410 - کلاس انرژی Bکلیک کنید
هومکس اینورترکولر گازی اسپلیت هومکس 9000 اینورترH09-1225CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر ( کم مصرف ) - گاز R410 - کلاس انرژی Aکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 12000 اینورترH12-1225CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر ( کم مصرف ) - گاز R410 - کلاس انرژی Aکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 18000 اینورترH18-1225CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر ( کم مصرف ) - گاز R410 - کلاس انرژی Aکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 24000 اینورترH24-1225سرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر ( کم مصرف ) - گاز R410 - کلاس انرژی Aکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 30000 اینورترH30-1225CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو- سرما/گرما - اینورتر ( کم مصرف ) - گاز R410 - کلاس انرژی Aکلیک کنید
مدیا ایستادهکولر گازی اسپلیت هومکس 36000H36-F3700Cسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو- سرما/گرما - کمپرسور پیستونی - گاز مبرد R22 - کلاس انرژی Bکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 48000 H48-F3700CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 48000 بی تی یو- سرما/گرما - کمپرسور اسکرول - گاز مبرد R22 - کلاس انرژی Bکلیک کنید
کولر گازی اسپلیت هومکس 60000H60-F3700CHسرد و گرماسپلیت گازی با ظرفیت 60000 بی تی یو- سرما/گرما - کمپرسور اسکرول - گاز مبرد R22 - کلاس انرژی Bکلیک کنید